Lietuvoje nemokamas pristatymas užsakymams internetu nuo 70€

Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Privatumo ir Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje smjs.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje smjs.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios Sandros Gikienės (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymais susijusias nuostatas. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

1.2 Pardavėjas – Sandra Gikienė, individualios veiklos pažymos numeris: 719485. El. p.: sumeilejususeimai@gmail.com.

Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

2.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi pirkimo - pardavimo tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Užsakymas negalės būti sudarytas ir įvykdytas.

2.3. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų rinkodariniais tikslais neatskleidžiant duomenų trečiosioms šalims.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti 2.1. punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus įsipareigojimus).

2.5. Pirkėjo bei kitų smjs.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys (el. pašto adresas) renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, jei Pirkėjas, prekių užsakymo metu, pažymi varnelę, jog sutinka gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, o kiti smjs.lt internetinės svetainės lankytojai nurodo savo el. pašto adresą skiltyje „Naujienlaiškis“. Pirkėjas bei kiti smjs.lt internetinės svetainės lankytojai bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdami apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu.

2.6. Pirkėjo bei kitų smjs.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu saugomi ir naudojami 10 metų nuo Užsakymo įvykdymo.

2.8. Pirkėjo bei kitų smjs.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi ir naudojami 3 metus nuo paskutinio apsipirkimo smjs.lt internetinėje svetainėje arba trumpiau, jei gaunamas Pirkėjo prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

2.9. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo bei kitų smjs.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai užsakymo įvykdymo tikslais. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo bei kitų smjs.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo bei kitų smjs.lt internetinės svetainės lankytojų sutikimo. Pirkėjo bei kitų smjs.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

2.10. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

2.11. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

2.12. Pirkėjas bei kiti smjs.lt internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

2.12.1. prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

2.12.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

2.12.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

2.12.4. teisę atšaukti sutikimą;

2.12.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

2.13. Pirkėjas bei kiti smjs.lt internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu sumeilejususeimai@gmail.com

2.14. Pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

2.15. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.