Lietuvoje nemokamas pristatymas užsakymams internetu nuo 70€

Bendrosios nuostatos

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje https://smjs.lt susijusios nuostatos. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs reikalingus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

Asmens duomenų apsauga

3. Užsakant prekes elektroninėje parduotuvėje https://smjs.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, adresą ir elektroninio pašto adresą.

4.  Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

5. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais.

6.  Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pirkėjo teisės ir pareigos

8. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas atsiimti.

9. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, https://smjs.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

10. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

11. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

12. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje https://smjs.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

13. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. Pašto adresu sumeileijususeimai@gmail.com.

Pardavėjo teisės ir pareigos

14. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės https://smjs.lt teikiamomis paslaugomis.

15. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

16. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

17. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

18. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

19. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

20. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi https://smjs.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

21. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje https://smjs.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

22. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

23. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Prekių užsakymas, atsiskaitymo tvarka

24. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

25. Pirkėjas apmoka užsakymą iškart po prekių pirkimo pardavimo-sutarties sudarymo momento. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

Prekių pristatymas

26. Prekės pristatomos užsakymo formoje pasirinktu Omniva paštomatu į visus Lietuvos miestus.

27. Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats atsiimti negali, o prekės pristatytos nurodytu paštomatu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

28. Prekės Pirkėjui gaminamos individualiai ir nėra sandeliuojamos. Todėl gamybos ir pristatymo laikas - iki 10 darbo dienų, nuo apmokėjimo patvirtinimo.

29. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

30. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

31. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

32. Dėl prekių pristatymo į užsienio šalis susisiekama su Pardavėju el. paštu sumeilejususeimai@gmail.com ir susitariama dėl sąlygų.

Prekių informacija

33. Visi elektroninėje parduotuvėje https://smjs.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

34. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

Baigiamosios nuostatos

35. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

36. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.